Fastighetsservice

Fastighetsservice & Fastighetsskötsel
Fastigheter kräver kontinuerlig tillsyn och reparationer. En kvalificerad fastighetstekniker ronderar regelbundet för att säkerställa funktioner i fastighetens tekniska installationer och i allmänna utrymmen.
Vad innebär fastighetsservice?
Service av fastigheter innebär att bostadsrättsföreningar erbjuds rondering och löpande tillsyn av funktioner med avsikt att rapportera och omhänderta eventuella fel och brister. Fastighetsservice kan omfatta många olika områden och vad som ska ingå i avtalet utgår helt från föreningens behov och önskemål. Fastighetsservice kan handla om sådant som dokumentation och rapportering. Alltså inte bara det vi kallar för fastighetsskötsel som syftar på mer specifika aktiviteter, oftast i själva fastigheten. Fastighetsskötsel är med andra ord en av flera delar som ingår i fastighetsservice.

Ansvarsfördelningen mellan fastighetsskötaren och bostadsrättsföreningen regleras i en gränsdragningslista. Här beskrivs avtalets innehåll, intervall och ersättning. Med en gränsdragningslista blir det tydligt vad som ingår i avtalet och hur ofta olika moment som ingår i fastighetsservice ska utföras.

Exempel på innehåll i en gränsdragningslista
Tillsyn och skötsel av allmänna utrymmen
Avläsning av mätare, byte av ljuskällor
Funktionskontroll av värmecentral
Smörjning av lås och gångjärn
Hantering av felanmälningar och jourärenden
Rapportering av eventuella fel och brister
Säsongsbetonade arbeten som till exempel tak- och snöskottning, markskötsel eller trädgårdsskötsel ligger utanför det som omfattas av normal fastighetsservice. Men vi på En Handyman kan självklart leverera dessa tjänster om så önskas.

Utöver tillsyn, skötsel, jour och felanmälan kan vi hjälpa till med i stort sett allt inom fastighetsservice. Under vår tid i branschen har vi byggt upp ett stort kontaktnät med underentreprenörer med vilka vi upprättat ramavtal. Det innebär att vi kan erbjuda konkurrenskraftiga priser inom bland annat VVS, el, bygg och brandskydd.

Vi utformar sina avtal i enlighet med Svensk Byggtjänsts ABFF 15 – allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och service. Det innebär att kraven på affärsmässighet och god driftsekonomi efterföljs.

Avtalen säkerställer att:
Förvaltningsobjektet ger ett välvårdat intryck
Förvaltningsobjektets avsedda funktioner upprätthålls med hög tillgänglighet
Inga skador på förvaltningsobjektet uppkommer
Förvaltningsobjektets livslängd ska förbli optimal
Risk för den personliga säkerheten eller hälsan inte uppkommer
Lokalhyresgästers och bostadsrättshavare eller deras verksamhet inte störs i onödan
Förvaltningsobjektets negativa miljöpåverkan minimeras
Behövs fastighetsservice av bostadsrättsföreningar?
Att ha ett stöd när det handlar om skötseln av en fastighet och avlastning när det kommer till tekniska uppgifter är värdefullt och tidsbesparande. Det inger dessutom en känsla av trygghet att fastighetens funktioner är under uppsikt och att det finns en tydlig ansvarsfördelning.
Vi har även en hemservice där hyresgästerna själv är välkomna att ta kontakt med oss för att för att få hjälp med diverse olika saker som dom kan tänkas vilja ha hjälp med. För oss är inga jobb för små eller för stora.

Fastighetsservice handlar om att säkerställa att en byggnad, och driften av den, hanteras på ett kompetent sätt över tid.

 

Naturen är viktig för oss!

För oss är det självklart att sätta miljön främst i allt vi gör. Därför har vi valt att endast lämna allt vårt avfall till kommunernas återvinningscentraler där vi sorterar allt vårt avfall i enlighet med gällande miljöföreskrifter.

Läs mer